منو

همکاران

 

هادی ملک محمدی (مدیر سبد)
مدرک کارشناسی از دانشگاه شهید شمسی‌پور در رشته حسابداری
مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه علوم اقتصادی در رشته حسابداری
مدرک دکتری از دانشگاه آزاد اسلامی در رشته حسابداری

مهشید سرحدی (تحلیلگر)
مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه علم و فرهنگ در رشته مهندسی مالی

دانش قراگوزلو (مشاور)
مدرک کارشناسی از دانشگاه علوم اقتصادی در رشته مدیریت مالی
مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه  شهید بهشتی در رشته مدیریت مالی

علی سماعی (کارشناس)
کارشناسی ارشد برق – سطح ۱ مدرک تحلیلگری خبره مالی (CFA)

محمدرضا دم ثنا (تحلیلگر)
لیسانس مهندسی برق – سطح ۱ مدرک تحلیلگری خبره مالی (CFA)

حمیدرضا فتاحی (مدیر مالی)
لیسانس حسابداری

آزاده افراش (اداری و بایگانی)
لیسانس ادبیات زبان انگلیسی