منو

معرفی شرکت و سهامداران

چارچوب فعالیت شرکت

شرکت از مصادیق نهادهاي مالي مذکور در بند21 ماده(1) قانون بازار اوراق بهادار محسوب شده و براساس ماده(28) این قانون فعالیت آن تحت نظارت سازمان است و مجامع عمومی، مدیران، بازرس و کمیته‌های تخصصی شرکت مکلفند قوانین و مقررات را رعایت و اجرا نمایند.

ردیف

شرح خدمات قابل ارائه توسط مشاور

حدود مسئولیت

کارمزد خدمات

1
توصیه به خرید، فروش یا نگهداری اوراق
_
_
2
اظهار نظر راجع به روند قیمت یا عرضه و تقاصا ی اوراق بهادار
_
_
3
اظهار نظر راجع به ارزش (قیمت گذاری) اوراق بهادار
_
_
4
مشاوره در زمینه مدیریت ریسک
_
_
5
مشاوره در زمینه ادغام، تملک، تغییرو تجدیدساختارسازمانی و مالی شرکت ها
_
_
6
مشاوره در زمینه طراحی و تشکیل نهاد های مالی
_
_
7-الف
پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری به استثنای سمت مدیریت
_
_
7-ب
با دریافت مجوز سبدگردانی، مبادرت به فعالیت پیش بینی شده
_
بر اساس توافق با مشتری سبد اختصاصی و در چارچوب ضوابط
و مقررات تعریف شده سازمان بورس و اوراق بهادار
7-ج
با دریافت مجوز فعالیت مشاور عرضه یا پذیرش، مبادرت به فعالیت‌های
پیش‌بینی شده در مقررات مربوطه
_
_
7-د
شرح خدمات قابل ارائه توسط مشاور
حدود مسئولیت
کارمزد خدمات
تبصره 2
توصیه به خرید، فروش یا نگهداری اوراق
_
_
اظهار نظر راجع به روند قیمت یا عرضه و تقاضا ی اوراق بهادار
_
_
اظهار نظر راجع به ارزش (قیمت گذاری) اوراق بهادار
_
_

 

منابع درآمدی شرکت سرمایه گذاری

 

سال مالی منتهی به 1396/12/29

سال مالی منتهی به 1397/12/29

سال مالی منتهی به 1398/12/29

سال مالی منتهی به 1399/12/29

درصد به کل درآمد
درصد به کل درآمد
درصد به کل درآمد
درصد به کل درآمد
درآمد مدیریت سبد گردانی
0%
40%
71%
85%
درآمد مدیریت صندوق سرمایه گذاری
0%
33%
23%
7%
درآمد سرمایه گذاری
0%
27%
6%
8%
سایر در آمد های غیر عملیاتی
100%
0%
0%
0%
جمع کل در آمد
100%
100%
100%
100%

 

انواع اوراق بهادار یا دارایی‌های سرمایه‌ای که شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان در مورد آنها مشاوره میدهد:

1-الف – اوراق مشارکت ثبت شده نزد سازمان يا دارای مجوز انتشار از بانک مرکزی،
1-ب – گواهی سپرده صادره توسط بانک های ايران؛
1-ج – سهام پذيرفته شده در بازار اول شرکت فرابورس ايران؛
1-د – اوراق بهادار (سهام، حق تقدم، …) قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران ، فرابورس، بورس انرژی و بورس کالا؛
1-ط – واحدهای سرمایه گذاری انواع صندوق های سرمایه گذاری دارای مجوز از بورس اوراق بهادار تهران ، فرابورس، بورس انرژی و بورس کالا؛
1-ل – قراردادهای آتی قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران ؛
1-م – قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی و کالاهای فیزیکی (سکه طلا و …) قابل معامله در بورس کالاو بورس انرژی؛
1-ن- اختیار معامله قابل معامله در بورس اوراق بهادار، فرابورس، بورس انرژی و بورس کالا؛
1-و – اوراق بهادار ناشران ایرانی (اعم از دولتی و غیردولتی) که در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران پذیرفته نشده اند؛
1-ه – انواع حساب سپرده سرمایه گذاری در بانک های ایرانی به شرط ذکر ارزی یا ریالی بودن آن؛
1-ی – حساب های سپرده سرمایه گذاری در بانک های ایرانی مبتنی بر قیمت کالا (نظیر حساب سپرده سرمایه گذاری مبتنی بر قیمت طلا)
2- سایر اوراق بهادار
3- سایر دارایی های سرمایه ای

 

روش های تجزیه و تحلیل و ارزشیابی

تجزیه و تحلیل صورت های مالی شرکت ها، بخصوص یادداشت های توضیحی صورت های مالی و جریانات نقدی. بررسی قیمت های جهانی و سایر عوامل بیرونی موثر بر ارزشگذاری شرکت.

منابع مهم اطلاعاتی که سبدگردان برای کسب اطلاعات مورد نیاز خود به آنها متکی است عبارتند از تمام اسناد و اطلاعات منتشر شده بر روی کدال. شرکت در مجامع و مصاحبه با مدیران اجرایی شرکت ها.

 

شیوه کنترل تضاد منافع بین شرکت مشاور سرمایه‌گذاری پرتو آفتاب کیان و مشتریان

پیرو دستورالعمل تاسیس و فعالیت سبدگردان و جهت جلوگیری از ایجاد تضاد منافع كه ممکن است به دلیل ارائه خدمات مختلف بین منافع سبدگردان یا اشخاص وابسته و كاركنان با مشتریان بوجود آید، هر ماهه لیست سهام مشترک شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان با برخی از اعضای هیات مدیره شرکت و لیست سهام مشترک این شرکت با برخی از مشتریان سبد، به مرجع بازرسی سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد.

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری پرتو آفتاب کیان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۱۸۰۸۵ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران و شماره ثبت ۱۱۵۴۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده است.

سرمایه اولیه شرکت ۳۰ میلیارد ریال می‌باشد که تماماً پرداخت شده و سهامداران آن به شرح ذیل می‌باشند:

ردیف

مشخصات سهامدار

تعداد و نوع سهم

1شرکت گروه مالی کیان به نمایندگی آقای فرهنگ قراگوزلو به شماره ملی 0063091801198.333.335 سهم با نام عادی
2آقای مجید زمانی به شماره ملی 0064035212333.333 سهم با نام عادی
3خانم مونا حاجی اصغر به شماره ملی 0066421888333.333 سهم با نام عادی
4آقای علی نوریان به شماره ملی 0064260690333.333 سهم با نام عادی
5آقای پیام افضلی به شماره ملی 0453629180333.333 سهم با نام عادی
6آقای مسعود فاضلی نیا به شماره ملی 0794904718333.333 سهم با نام عادی

همکاران

مشاور: عطا محمدیان
تحلیل گر: مهری قصابی
مدیر سبد: سهند جلال سهندی
نماینده مجوز حسابدار برای واحد مشاور سرمایه گذاری: حمیدرضا فتاحی
نماینده مجوز بایگان برای واحد مشاور سرمایه گذاری: سارا فدایی
نماینده مجوز حسابدار برای واحد سبدگردانی: حامد مهدیان
نماینده مجوز بایگان برای واحد سبدگردانی: زهرا حدیدی